Leave Your Message
Giriş

Hekaýamyz

Hytaý dünýädäki önümçilik kuwwatydyr, hakykat; Halkara we içerki, ýokarky we aşaky akym O&G pudaklaryny goldaýan ösen Nebit we gaz (O&G) önümçilik we hyzmat pudagy bar. Häzirki wagtda hytaý kompaniýalary dünýäde O8G sektory bilen üpjün edilýän halkara ülňülerine (API) laýyk gelýän enjamlar we ätiýaçlyklar öndürýärler. Häzirki wagtda halkara O&G kompaniýalary möhüm meseleler sebäpli Hytaýyň O&G önümlerini ulanmakdan saklanýarlar;
· Standaramaz enjamlar (laýyk däl üpjün edijiler).
· Hytaý öndürijileri we üpjün edijileri bilen aragatnaşyk saklamakda kynçylyk.
· Documentaramaz resminamalar (Gollanma, bölekler kitaplary, laýyklyk).
· Wagtynda eltip bermek.

Hekaýamyz1
Hekaýamyz2
01/02
Biz hakda
Biz hakda
Biz dünýäde we esasanam Hytaýda giň dolandyryş we iş tejribesi bolan hünärmenler topary; abraýly üpjün edijiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyklar bilen Hytaýyň O&G giňişligine çuňňur düşünýän hytaý satyn alyş hünärmenleri topary bilen bilelikde. GÖRNÜŞ üpjün etmegi maksat edinýäris: bu halkara kompaniýalaryna bu giň çeşmäni çäklendirýän meseleleri dolandyrmak arkaly IOS GOWY TERJIME EDIP BOLAN Hytaý O&G önümlerine ynam bilen girmäge mümkinçilik berer.
GÖRNÜŞ üpjün etmegi maksat edinýäris; bu halkara kompaniýalaryna bu ägirt uly çeşmäni çäklendirýän meseleleri dolandyrmak arkaly IOS GOWY HYZMAT O&G önümlerine ynam bilen girmäge mümkinçilik berer.