Leave Your Message
010203

Esasy önümler

Iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýärin

KB75 / KB75H / KB45 / K20 üçin buraw palçyk nasosynyň nemlendiriji KB75 / KB75H / KB45 / K20 üçin buraw palçyk nasosynyň nemlendiriji
02

Palçyk nasos burawlamak ...

2024-02-18

Pulsasiýa nemlendiriji (palçyk nasosynyň ätiýaçlyk şaýlary) palçyk nasosyny burawlamakda köplenç ulanylýar. Zyňyndy pulsasiýa dampeneri (palçyk nasosynyň ätiýaçlyk şaýlary) çykaryş manifoldyna oturdylmalydyr we polatdan ýasalan gabykdan, howa kamerasyndan, bezden we flanesden ýasalyp bilner. Howa kamerasy azot gazy ýa-da howa bilen çişirilmelidir. Şeýle-de bolsa, kislorodyň we beýleki ýangyjy gazlaryň inflýasiýasy düýbünden gadagan.

Pulsasiýa nemlendirijileri nasos ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrýar, porşondan, plunjerden, howa diafragmasyndan, peristaltiki, dişli ýa-da diafragma ölçeg nasoslaryndan pulsasiýa akymlaryny aýyrmak, üznüksiz suwuklyk akymynyň we ölçeg takyklygynyň netijesi, turbalaryň titremesini ýok etmek we gazetleri we möhürleri goramak. Nasosyň akymyna oturdylan Pulsasiýa nemlendiriji, 99% -e çenli impulssyz durnukly akym öndürýär we ähli nasos ulgamyny zarba zeperlerinden goraýar. Ahyrky netije has ygtybarly we has ygtybarly ulgamdyr.

Palçyk nasosynyň iň ýokary basyşy 7500 psi, göwrümi 45Litre ýa-da 75Litre ýa-da 20 gallon bolan Pulsation Dampener gurnama. 35CrMo ýa-da 40CrMnMo ýa-da guýma ýa-da ýasama, ýokary tehnikanyň öndürijiligi bilen premium garyndy polatdan ýasalýar. Her hili palçyk nasosyna diýen ýaly gabat gelip ýa-da aýratynlyklaryňyza laýyklaşdyryp bileris. Pulsasiýa nemlendirijisiniň esasy görnüşi, BOMCO F1600, F 1000 HHF-1600, Milli 12P-160 we ş.m. palçyk nasosy üçin ulanylýan KB45, KB75, K20.

KOPRAK OKA
01020304
Biz hakda

Kärhana
Giriş

SICHUAN GRANDTECH NEW ENERGY TEXNOLOGY CO. LTD nebit ýatak enjamlaryny we böleklerini we hyzmatyny üpjün ediji. Nebit buraw desgasyny we nebit gözlemek we ösdürmek üçin enjamlary öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys. Önümlerimizde buraw desgasy, buraw desgasy esbaplary, işleýiş enjamy, palçyk nasos palçyk nasos bölekleri, guýy gözegçilik enjamlary, guýy, Çri agaç, iş gurallary we ş.m. Önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Afrika, Aziýa- cific we ş.m.

Has giňişleýin gör
biz hakda

BIZI C KERTIFIKATY

API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Şahadatnamalarymyz gerek bolsa habarlaşyň)

01020304

DÜZGÜN

Iň gowusy üçin biziň bilen habarlaşyň Has köp bilmek isleýärsiňizmi, size jogap berip bileris